Kompromisløs kvalitet

"0-energi-huset"® er formentlig det serieproducerede typehus i Danmark, der har det laveste energiforbrug til opvarmning.

Efter oliekrisen i 1973 udviklede Trelleborg "0-energi-huset"®; et hus som normalt ikke behøver varmetilførsel for at opretholde den ønskede temperatur i et beboet rum, så længe udetemperaturen er over 0° C. Trelleborg har i dag eneretten til navnet, som er varemærkebeskyttet.

I de forgangne 47 år er "0-energi-huset"® løbende blevet udviklet og optimeret, så huset fortsat fremstår som det serieproducerede typehus i Danmark, der har det laveste energiforbrug til opvarmning.

 

Book møde

 

Bestil brochure

Besøg prøvehus

 

 

Går du i byggetanker?
Så book et møde med os ...

 

Vil du have overblik?
Så bestil vores brochure ...

 

Vil du have syn for sagen? Så besøg et prøvehus ...

 
             
 

BOOK MØDE ONLINE

 

BESTIL BROCHURE

 

BOOK FREMVISNING

 

Energibehovet i et ”0-energi-hus”®

Trelleborg har produceret energibesparende boliger gennem snart 50 år, og vores betydelige erfaring gør at vi er markedsledende inden for opførelse af lavenergihuse med det lavest mulige energiforbrug. 

 

Myndighederne stiller krav til, hvor stort det årlige energiforbrug må være i et helårshus. Dette krav er anført i Bygningsreglementet BR18, og omfatter energi til opvarmning, varmt vand og tekniske anlæg (drift af ventilationsanlæg, pumper og automatik). Husene skal leve op til en såkaldt energiramme, og der er ikke krav til hvor stor en del af energirammen, der må anvendes til varme. Der er desuden krav til hvor stort varmetabet gennem klimaskærmen (ydervægge, gulv- og tagkonstruktion samt vinduer og udvendige døre) må være.

Huse kan klassificeres i en lavenergiklasse, benævnt Lavenergiklasse BR18, der omfatter huse, hvor energiforbruget til opvarmning, varmt vand og tekniske anlæg maximalt udgør ca. 75 % af den i bygningsreglementet anførte energiramme* og hvor kravet til klimaskærmen også er skærpet.

I standardudførelse, dvs. med 3-lags superlavenergiglas og jordvarmepumpe, vil Trelleborgs ”0-energi-huse”® i de fleste tilfælde opfylde kravet til energiforbrug i Lavenergiklasse BR18. Opfyldelse af Lavenergiklassens krav til varmetab fra klimaskærmen beror dog på, hvor mange vinduer og døre huset forsynes med, og der kan være sager, hvor opfyldelse af lavenergikravet kræver en reduktion af det ønskede antal vinduer og døre.

For at illustrere energieffektiviteten af et Trelleborg ”0-energi-hus”® kan et par sammenligninger være nyttige: En almindelig nyere velisoleret villa med fjernvarme eller naturgas, vil typisk have et årligt energibehov på ca. 60 kWh/m². Sammenligner man dette med det energibehov, som et traditionelt murermesterhus fra 50’erne har, så er der tale om en reduktion på 75 %, idet murermesterhuset kan have et årligt energibehov på 240 kWh/m² eller mere.

Forskellen mellem den almindelige nyere velisolerede  villa og Trelleborgs ”0-energi-hus”® er ligeså markant, som nævnte forskellen mellem villaen og murermesterhuset, idet et ”0-energi-hus”® fra Trelleborg kan have et energibehov på helt ned til 25 % af villaens svarende til 15 kWh/m² pr. år.

Hvis ”0-energi-huset”® forsynes med et 4 - 6 kWp solcelleanlæg, producerer anlægget mere energi end huset forbruger, og der er således tale om et ”0-energi-hus”® i ”Plus-energi-udførelse”. Der skal dog stadig tilføjes energi til husholdning og belysning m.m.

Ved energibehov forstås husets samlede energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, ventilation og drift af tekniske anlæg med fradrag af den udnyttelige del af energitilførslen fra personer, belysning og husholdningsmaskiner m.m. samt solindfald; den såkaldte ”gratisvarme”.

Den store forskel på energibehovet har vi illustreret med de 4 nedenstående søjler, som tydeligt viser forskellen mellem de nævnte hustyper.

De anførte energibehov er beregningsmæssige størrelser. Forhold som rumtemperaturer, husstørrelse, antal og orientering af vinduer og udvendige døre samt beboernes brug af huset, herunder mængden af tilført gratisvarme, er afgørende for det endelige forbrug. Nogle familier vil opnå et lavere forbrug, og andre et højere forbrug.

 

* Ved beregning af energirammen indgår energiforsyningsformen med en såkaldt energifaktor, og det beregningsmæssige energibehov er således ikke det faktiske forbrug. El indgår med en faktor 1,9, dvs. at 1 kWh el beregningsmæssigt ”koster” 1,9 kWh. Fjernvarme indgår med en faktor 0,85, og 1 kWh fjernvarme ”koster” således 0,85 kWh i en energiberegning. Energifaktoren indgår ikke i ovennævnte energibehov.

Værd at vide om teknikken i "0-energi-huset"

Selvom et ”0-energi-hus”® kun skal tilføres direkte varme i ganske små mængder for at opretholde den ønskede rumtemperatur, skal der selvfølgelig være opvarmningsmuligheder til de kolde perioder af året.

 

OPVARMNING AF HUSET

Et ”0-energi-hus”® skal kun tilføres begrænsede mængder direkte energi til opretholdelse af den ønskede rumtemperatur. I rum der er i brug – og dermed tilføres såkaldt gratisvarme fra personer, belysning og husholdningsapparater – er der normalt ikke behov for egentlig opvarmning, før udetemperaturen er under 0°C, men da huset ikke er i kontinuerlig brug i alle rum, skal der naturligvis være mulighed for at tilføre energi til opvarmning, og huset skal derfor være forsynet med et varmeanlæg. Vi anbefaler som udgangspunkt, at huset forsynes med et lille jordvarmepumpeanlæg, der forsyner hele huset med gulvvarme og varmt brugsvand. Dette anlæg kan eventuelt kombineres med en god, lille brændeovn i stuen. Det er vigtigt, at en brændeovn er udført korrekt med gode reguleringsmuligheder, og da Trelleborgs huse er meget tætte, anbefaler vi en brændeovn med eget friskluftindtag. De små jordvarmeanlæg, der anvendes i ”0-energi-huset”®, kræver ikke meget plads til jordslanger, men der kan alligevel være enkelte byggegrunde, hvor det ikke kan lade sig gøre. Som alternativ til jordvarme, tilbyder Trelleborg derfor såkaldte luft-vand varmepumper med en fritstående udedel, der udnytter energien i udeluften. Disse luft-vand varmepumper er et godt alternativ til jordvarme, men knap så energieffektive. Bygges huset i et område med naturgas eller fjernvarme, kan et ”0-energi-hus”® normalt fritages for tilslutning. Naturgas og fjernvarme kan dog være udmærkede løsninger i et ”0-energi-hus”®, men hvad fjernvarme angår, skal bygherre være opmærksom på, at den årlige faste tilslutningsafgift kan være endog meget høj, og i så fald bør opvarmningsformen overvejes nøje.

 

GULVVARME OVERALT

Trelleborgs ”0-energi-huse”® forsynes i dag med gulvvarme overalt, også på 1. sal.  Vi anbefaler anvendelse af et individuelt dimensioneret system fra Uponor, der er særligt egnet til anvendelse i lavenergihuse. Dette system er som standard forberedt til styring via mobile enheder, og kan tilsluttes Uponors Cloud-funktion, der giver mulighed for automatiske softwareopdateringer samt fjernsupport og fejlsøgning. Gulvvarmen er med rumindividuel termostatstyring, der også kan stilles manuelt i hver enkelt rum, og hvis man ikke er til mobile løsninger, er systemet under alle omstændigheder let tilgængeligt.

 

JORDVARMEPUMPE

”0-energi-huset”® forsynes som standard med et nøje udvalgt frekvensstyret varmepumpeanlæg fra Genvex A/S. Anlægget består af en lille jordvarmepumpe, der opvarmer både hus og varmt brugsvand. Anlægget får sin varme gennem 250 m jordslanger, og kan således anvendes på langt de fleste grunde, i modsætning til traditionelle jordvarmeanlæg, der typisk har 500 – 700 m jordslange og kræver et stort areal til nedgravning af slanger. Dette eller lignende anlæg er nødvendigt, hvis huset skal opfylde kravet til Lavenergiklasse BR18. Jordvarmepumpeanlægget kan desuden anvendes til energibesparende og billig køling af huset, idet vandet i gulvslangesystemet om sommeren køles direkte af jordtemperaturen med en omkostning på ca. 1/10 af traditionel køling.

 

AKTIV KØLING

Såfremt ”0-energi-huset”® forsynes med et af vore udvalgte jordvarmepumpeanlæg, kan jordvarmekredsen via en simpel varmeveksler anvendes til køling om sommeren. Varmeveksleren overfører en del af husets overskudsvarme til jorden, hvilket i tilgift øger effektiviteten af jordvarmeanlægget om vinteren – enkelt, effektivt og energibesparende.

 

VENTILATION

Et ”0-energi-hus”® som er helt tæt skal have et kontrolleret luftskifte på ca. 0,5 gang i timen. Da ethvert luftskifte medfører et varmetab, sikres dette luftskifte ved anvendelse af mekanisk ventilation med varmeveksler. Alle Trelleborgs ”0-energi-huse” forsynes i dag med højtydende modstrømsvarmeveksler fra Genvex A/S, der genvinder op til 95 % af varmen i den afkastluft, der føres ud ad huset.

Alle huse skal ventileres, og alternativet til mekanisk ventilation og varmeveksler er såkaldt ”naturlig ventilation”, hvor luftskiftet sker gennem utætheder, ventilationsriste i vægge og vinduer og egentlig udluftning. Hvis man vil sikre et jævnt luftskifte svarende til luftskiftet i ”0-energi-huset”, vil man skulle lade vinduer og døre stå åbne i lange perioder utallige gange i løbet af døgnet med et meget stort varmetab som følge.

 

SOLCELLER

Aktiv udnyttelse af solenergi er i et vist omfang ved at blive en fast bestanddel af dagens byggeri. Gennem de sidste 10 år, har Trelleborg har arbejdet med aktiv udnyttelse af solenergi, og vi kan i dag tilbyde opførelse af energineutrale huse.

Opskriften er for så vidt simpel – vi tager et højisoleret hus med lavt varmetab, forsyner det med energibesparende varmepumper, der reducerer energiforbruget til opvarmning og varmt vand til et absolut minimum, og anvender solceller til produktion af den el, der driver varmepumperne. Det kalder vi for et ”0-energi-hus”® i ”Plus-energi-udførelse”.

Solcelleanlægget tilsluttes el-måleren, og såfremt huset forbruger mindre strøm, end der produceres, sendes overskudsstrømmen ud på el-nettet, hvor den efterfølgende ”hentes hjem”, når man har brug for den. Man kan således opføre et hus, der er energineutralt, men skal være opmærksom på, at forsyningsselskabernes afregning varierer alt efter hvilke regler, der er gældende. I skrivende stund (2019) er reglerne ikke gunstige set ud fra et privatøkonomisk perspektiv, men der kan alligevel være god fornuft i at bygge energineutralt. Batteriteknologien er under hastig udvikling, og afregningsregler kan ændres i retning af noget mere gunstigt.

Mange af Trelleborgs kunder får i dag huset leveret med solcelleanlæg. Ønsket om at bo i et energineutralt hus med egen energiproduktion kan være begrundet i mange forskellige forhold. Nogle vægter bæredygtighed og klima højt, mens andre ønsker mulighed for uafhængighed af energiforsyningsselskabet eller blot de mindst mulige energiomkostninger. Uanset hvilken motivation, der ligger til grund for valget af et ”Plus-energi-hus” fra Trelleborg, er der under alle omstændigheder tale om en af de mest fremtidssikrede former for boliger, der kan opføres i dag.

Byggesystem 3000 - Håndbygget kvalitet

Et Trelleborg ”0-energi-hus”® er bygget på basis af det patenterede byggesystem, vi kalder Byggesystem 3000.

 

Byggesystem 3000 består af kraftigt konstruktionstømmer 2x8” i trykimprægneret fyrretræ med særlige dyvelsamlinger i ydervæggene og spær, der tildannes på byggepladsen. Systemet muliggør talrige bygningsvariationer med udgangspunkt i en unik trækonstruktion. Der er udtaget flere patenter i forbindelse med Trelleborgs byggesystem. Huset kan forsynes med forskellige taghældninger på 24°, 30°, 36°, 45° og 48°. Huse med 24° taghædning kan være forsynet med traditionelle frabriksfremstillede gitterspær, der i så fald ikke er trykimprægnerede. Byggesystem 3000 anvender beskyttet dampspærre og installationsvæg på den indvendige side af ydervæggen, så der ikke opstår utætheder og kondens.

 

ISOLERING

Ydervæggen i et ”0-energi-hus”® er en kombivæg opbygget af 5 forskellige lag med i alt 300 mm isolering, hvilket giver en U-værdi på ca. 0,13 W/m²K. Loftet er isoleret med op til 600 mm. Standard er 400 mm svarende til en U-værdi på ca. 0,09 W/m²K. Gulvet er med i alt 400 mm isolering klasse 42 eller 300 mm isolering klasse 31 og en U-værdi på ca. 0,09 W/m²K.

Når man sammenligner forskellige konstruktioners isoleringsevne, er isoleringsmaterialets tykkelse ikke alene afgørende for konstruktionens varmetab, idet isoleringsmaterialets varmeledningsevne er væsentlig. Varmeledningsevnen (kvaliteten) angives i forskellige klasser (kl. 34, kl. 37 og kl. 40), og det bedste isoleringsmateriale har den laveste betegnelse.

Trelleborg anvender Isover Super-formstykker, klasse 34. Denne isolering reducerer varmetabet med ca. 8 % i forhold til ”traditionel” isolering klasse 37. Sammenligner man Trelleborgs loftkonstruktion med 400 mm klasse 34 isolering med en tilsvarende konstruktion med en ringere klasse 40 isolering, skal denne konstruktion isoleres med 470 mm for at få samme lave U-værdi.

 

TRYKIMPRÆGNERET TRÆ

Det fugtige danske klima er ikke velegnet til huse med uimprægneret træskelet og facadebeklædning, og dette gælder især hvis det drejer sig om højisolerede konstruktioner, hvor der er særlig risiko for kondens, og hvor det i yderste konsekvens kan ende med rådskader i konstruktionen. Vil man sikre sig et træhus med længst mulig levetid, så skal man vælge et hus, hvor såvel skjulte konstruktioner som udvendige beklædninger er af trykimprægneret fyrretræ.

Anvendelse af trykimprægneret træ sikrer en levetid, der er op til 10 gange længere end tilsvarende uimprægnerede konstruktioner. Hvis man fravælger det relativt dyre trykimprægnerede træ og udfører facadebeklædning og skjulte konstruktioner af uimprægneret gran eller fyr, er det vores opfattelse, at det vil medføre en kraftig reduktion af husets levetid.

Trelleborgs ”0-energi-hus”® opføres af NTR-godkendt, arsenfri trykimprægneret fyrretræ i skjulte konstruktioner og udvendige beklædninger. Træ, der påvirker husets indeklima, dvs. træ på indersiden af husets dampspærre, udføres uimprægneret.

Såfremt der anvendes fabriksfremstillede gitterspær er de som nævnt ikke trykimprægnerede. Disse spær anvendes udelukkende i kraftig ventilerede loftrum, og vi betragter ikke den manglende imprægnering som et problem ved denne anvendelse.

 

VINDUER

Vinduerne i ”0-energi-huset”® forsynes som standard med 3-lags superlavenergiglas med argongas, varm kant  og en U-værdi på 0,5 W/m²K. Elementerne er med træ/alu-profiler fra Rationel A/S og godkendt til andvendelse i den bedste energiklasse. Den samlede U-værdi på vinduerne er helt ned til ca. 0,9 W/m²K. Et gammeldags vindue med enkeltrude har til sammenligning en U-værdi på ca. 6 W/m²K og en almindelig termorude har en U-værdi på ca. 3 W/m²K.

Vinduerne leveres enten som topstyrede vinduer uden sprosser eller med korsinddeling eller som sidehængte bondehusvinduer eller småsprossede palævinduer. Døre og glaspartier er enten uden sprosser, forsynet med tre vandrette sprosser eller med småsprosset palæinddeling. Prøvehuset i Allerød er med palævinduer og prøvehuset i Silkeborg er med bondehusvinduer.

 

FACADER

Et ”0-energi-hus”® opføres altid som træhus, dvs. med en bærende konstruktion af træ. Det giver mulighed for at opføre et hus med højisolerede vægge, der er væsentlig slankere end væggene i et tilsvarende isoleret stenhus med gasbeton inderst og en skalmur yderst. Vore huse forsynes som standard med træbeklædning med oprindelse i Värmland, og bygherre kan frit vælge mellem ”svensk” lodret beklædning eller ”dansk” vandret beklædning med not og fer. Husene kan desuden forsynes med skalmur eller facadepuds, hvilket dog medfører en ekstra omkostning.

”0-allergi-huset”®

Op mod 20% af den danske befolkning lider af allergi eller astma, og det kan ofte være afgørende for denne befolkningsgruppe at have en bolig, hvor man har fjernet hovedårsagerne til, at der opstår luftvejsproblemer.

 

Det er vigtigt, at den relative fugtighed i vinterhalvåret kan holdes nede på et rimeligt niveau, dvs. mellem 40 og 50 %, hvilket kan være svært i et traditionelt muret hus, ligesom der kan være problemer i et hus opbygget med en uhensigtsmæssig trækonstruktion. Husstøvmiden, der lever i sengetøj, tæpper o.l., trives bedst hvis den relative luftfugtighed er væsentlig over 50 %. Husstøvmidens ekskrementer medfører et indeklima, som er allergifremkaldende.

 

”0-ENERGI-HUSET”®

Trelleborgs ”0-energi-hus”® er højisoleret og konstrueret med trækonstruktioner, der er trykimprægnerede. Huset fremstilles med en speciel kraftig og beskyttet dampspærre, dvs. en dampspærre, der er anbragt inde i konstruktionen, således at installationer i ydervæggen ikke ødelægger dampspærren. ”0-energi-huset”® er desuden forsynet med mekanisk balanceret ventilation med modstrømsvarmeveksler, og det medfører, at man i vinterhalvåret kan holde den relative fugtighed under 50 %. Vore huse er desuden særdeles velegnet for indbygning af centralstøvsugeranlæg. Der anvendes derudover næsten udelukkende træbeklædninger på gulve, lofter er af træ eller gips, og vægbeklædninger er gipsplader.

Såfremt de kommende beboere i huset i øvrigt udviser omtanke ved valg af gardiner og møbler m.m. samt fravalg af tæppebelægning, så er der en rimelig sikkerhed for, at husets indeklima er bedst muligt og forhåbentlig lever op til vores betegnelse ”0-allergi-huset”®.

Arkitekttegnede huse

Velegnet til individuelle projekter, der er tilpasset den enkelte families behov, økonomi og byggegrund.

 

Vort byggesystem er særdeles velegnet til individuelle projekter, og de fleste af vore huse leveres som individuelle, arkitekttegnede huse, tilpasset den enkelte families behov, økonomi og byggegrund. Vi har stor ekspertise i opførelse af nye huse på grunde, hvor der indledningsvis nedrives et eksisterende hus, og vore konsulenter kan kontaktes for uforpligtende rådgivning herom.

Fleksible muligheder

Når du vælger et "0-energi-hus" fra Trelleborg, så får du også fleksible løsninger.
Både ved nøglebyg, færdigbyg og medbyg.

 

LEVERANCEFORMER

Et ”0-energi-hus”® fra Trelleborg kan enten leveres i fagentreprise eller som nøglebyg. Fagentreprisen benævnes Færdigbyg 1, 2 eller 3 og nøglebygleverance benævnes Nøglebyg 1 eller 2.

 • Færdigbyg 1 leverancen omfatter huset leveret og monteret færdigt udvendigt på bygherrens fundament. Leverancen er velegnet for en medbygger, der ønsker at udføre alle indvendige tømrerarbejder selv. 
   

 • Færdigbyg 2 leverancen er som ovennævnte dog suppleret med indvendig færdiggørelse af tømrerarbejder i stueetagen, og er velegnet for den medbygger, der ønsker at udføre indvendige tømrerarbejder på 1. salen selv.
   

 • Færdigbyg 3 leverancen er yderligere suppleret med indvendig færdiggørelse af 1. salen og omfatter et hus, der hvad tømrerarbejder angår, er færdigbygget såvel udvendig som indvendig.

Uanset om man vælger en Færdigbyg 1, 2 eller 3 leverance fra Trelleborg, er fundament-, el-, VVS-, murer- og ventilationsarbejde ikke indeholdt. De fleste steder i landet har Trelleborg fastprisaftaler med udvalgte fagentreprenører, der kan udføre disse arbejder for Trelleborgs kunder på særlige vilkår og til faste priser. Bygherre kan imidlertid frit vælge egne fagentreprenører til at udføre ovennævnte arbejder. 

 • Nøglebyg 1 leverancen omfatter huset leveret og monteret udvendigt og med færdiggjort stueetage. 
   

 • Nøglebyg 2 leverancen omfatter huset leveret og monteret udvendigt og med færdiggjort stueetage og første sal.

Uanset om man vælger en Nøglebyg 1 eller 2 leverance fra Trelleborg, er fundament-, el-, VVS-, murer- og ventilationsarbejde samt indvendig malerarbejde indeholdt. Ekstrafundering, udvendig malerarbejde samt inventar (køkken-, bad og bryggerselementer) er bygherreleverance. Vore nøglebygleverance udføres altid af de samme faste underentreprenører, og så fremt bygherre ønsker enkelte fag udført af "egne" entreprenører må der ingåes aftale om en fagentrepriseaftale i stedet for en nøglebygleverance. Nøglebyg tilbydes kun på Sjælland.

Nøglebyg tilbydes med "betal ved aflevering".

Ønskes der yderligere oplysninger om leveranceformer eller priser, kan vores salgskonsulenter kontaktes for uforpligtende rådgivning.

 
MEDBYG

Blandt Trelleborgs kunder er der fortsat stor interesse for at vælge en medbyg-løsning, hvor Trelleborg leverer den del af huset, der kræver specielle komponenter og særlige uddannede montører, og hvor Trelleborg ordner tegninger og byggetilladelse. Kunden skal selv stå for den indvendige færdiggørelse som medbygger, evt. med hjælp af en lokal bygmester.

Trelleborg leverer medbyg-huse fra kr. 4.000,- pr. m². For nærmere beskrivelse af leveranceomfang kontakt vore salgskonsulenter.

Som medbygger på ”0-energi-huset”® kan man vælge mellem to leveranceformer:

 • Færdigbyg 1 leverancen, hvor man som medbygger udfører alle indvendige tømrerarbejder selv,
   
 • Færdigbyg 2 leverancen, hvor Trelleborg færdiggør stueetagen, og hvor medbyg-kunden færdiggør 1. salen. 

For så vidt man vælger at være medbygger på hele den indvendige færdiggørelse af tømrer- og malerarbejdet, kan besparelsen let andrage mellem kr. 300.000-600.000,- inkl. moms. Besparelsen afhænger af husets størrelse og indretning m.m. Besparelsen i det konkrete projekt afhænger naturligvis af husets størrelse og indretning samt graden af medbyg. Vores salgskonsulenter er behjælpelige med vurdering af medbyg-besparelser for konkrete projekter, og kan kontaktes for nærmere information. 

Vælger man et ”0-energi-hus”® som medbyg-hus, medfølger en udførlig monteringsvejledning, der beskriver arbejdsgangen fra start til slut og konstruktionstegninger, der i detaljer fortæller, hvordan de enkelte konstruktioner opbygges. Skulle der imidlertid opstå problemer eller spørgsmål, der skal afklares, står Trelleborgs teknikere til rådighed med råd og vejledning.

Trelleborg udarbejder styklister, der angiver mængden af de materialer, der skal bruges til den indvendige færdiggørelse af tømrerarbejdet (gulve, vægge, lofter, indvendige døre samt søm og skruer m.m.) og kan henvise til trælaster, der giver vore medbyg-kunder særdeles fordelagtige priser.

Garanti

Trelleborg tilbyder markedes bedste garantier. 57 år på det danske marked og kreditvurdering i klasse AAA er desuden din bedste garanti for velgennemført byggeri af høj kvalitet. 

 

50 ÅRS GARANTI MOD RÅD OG SVAMP

Trelleborg har aldrig haft reklamationer over råd og svamp i byggesystem 3000, og vi forventer heller ikke at få det, da de konstruktioner vi anvender, er næsten uforgængelige, og da vores huse er bygget med respekt for gode, gamle håndværksmæssige principper for konstruktiv træbeskyttelse. Vi giver derfor 50 års garanti mod råd og svamp i skjulte trykimprægnerede konstruktioner.

 

30 ÅRS GARANTI PÅ TAG

På alle Trelleborgs "0-energi-huse" anvendes B&C tagsten med patenteret DANFLOCK® Systemfuge som standardtagbelægning. På disse tage gives der 30 års garanti for tæthed.

 

10 ÅRS GARANTI MOD BYGGEFEJL

På den del af huset der omfatter Trelleborgs Færdigbyg 1 leverance, tilbydes der en 10 års garanti for så vidt angår fejl, der i væsentlig grad forringer husets vindtæthed, vandtæthed og stabilitet.

Vælg type ...
1-planshus
1½-planshus
2-planshus
Vælg perspektiv ...
Interiør
Eksteriør
Blekingehus 166 blekingehus 166
Blekingehus 166 med loft til kip blekingehus 166 med loft til kip
Blekingehus 166 blekingehus 166
Blekingehus 166 med loft til kip blekingehus 166 med loft til kip
Blekingehus 166 blekingehus 166
Blekingehus 166 med loft til kip blekingehus 166 med loft til kip
Hallandshus 183/105 med stråtag hallandshus 183/105 med stråtag
Hallandshus 183/105 med stråtag hallandshus 183/105 med stråtag
Hallandshus 183/105 med stråtag hallandshus 183/105 med stråtag
Hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste
Hallandshus 161/105 med havestue og balkon hallandshus 161/105 med havestue og balkon
Hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste
Hallandshus 161/105 hallandshus 161/105
Hallandshus 161/105 - havestue hallandshus 161/105 - havestue
Hallandshus 161/105 med loft til kip hallandshus 161/105 med loft til kip
Blekingehus 156 blekingehus 156
Blekingehus 156 blekingehus 156
Blekingehus 156 blekingehus 156
Gotlandshus 197/109 med gavlkvist gotlandshus 197/109 med gavlkvist
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 250/147 med overdækket indgang og dobbeltkvist gotlandshus 250/147 med overdækket indgang og dobbeltkvist
Gotlandshus 250/147 med syvkantet havestue gotlandshus 250/147 med syvkantet havestue
Gotlandshus 250/147 gotlandshus 250/147
Gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue
Gotlandshus 250/147 gotlandshus 250/147
Gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue
Skærgårdshus 220/110 med gavlkvist skærgårdshus 220/110 med gavlkvist
Skærgårdshus 220/110 med gavlkvist skærgårdshus 220/110 med gavlkvist
Skærgårdshus 220/110 med porch skærgårdshus 220/110 med porch
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 gavlkvist indefra skærgårdshus 220/110 gavlkvist indefra
Skærgårdspalæ 312/163 med gavlkvist og balkon skærgårdspalæ 312/163 med gavlkvist og balkon
Skærgårdshus 312/163 med garage skærgårdshus 312/163 med garage
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Gotlandshus 227/124 med gavlkvist gotlandshus 227/124 med gavlkvist
Gotlandshus 227/124 med gavlkvist gotlandshus 227/124 med gavlkvist
Gotlandshus 227/124 med gavlkvist gotlandshus 227/124 med gavlkvist
Gotlandshus 227/124 gotlandshus 227/124
Gotlandshus 227/124 - gavlkvist gotlandshus 227/124 - gavlkvist
Gotlandshus 227/124 - gavlkvist gotlandshus 227/124 - gavlkvist
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Gotlandshus 195/112 med overdækket indgang gotlandshus 195/112 med overdækket indgang
Gotlandshus 195/112 - balkon gotlandshus 195/112 - balkon
Gotlandshus 195/112 med syvkantet havestue gotlandshus 195/112 med syvkantet havestue
Blekingehus 239/156 med balkon blekingehus 239/156 med balkon
Blekingehus 239/156 med porch blekingehus 239/156 med porch
Blekingehus 239/156 med porch blekingehus 239/156 med porch
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 gotlandshus 193/105
Blekingehus 196 blekingehus 196
Blekingehus 196 blekingehus 196
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Gotlandshus 215/120 med gavlkvist gotlandshus 215/120 med gavlkvist
Gotlandshus 215/120 gotlandshus 215/120
Gotlandshus 215/120 - gavlkvist gotlandshus 215/120 - gavlkvist
"0-energi-hus", Nuuk "0-energi-hus", nuuk grønland nuuk
"0-energi-hus", Nuuk "0-energi-hus", nuuk nuuk grønland
"0-energi-hus", Nuuk "0-energi-hus", nuuk nuuk grønland
Hallandshus hallandshus
Hallandshus hallandshus
Trykimprægneret træskelet, System 3000 trykimprægneret træskelet, system 3000 træskelet konstruktion skelet system 3000 byggesystem 3000 konstruktioner konstruktion

De viste planløsninger er blot et lille udvalg af de talrige huse vi har opført i de senere år, og for fremsendelse af yderligere planløsninger eller aftale om et uforpligtende møde, bedes du tage kontakt til vore salgskonsulenter.

Vælg type ...
1-planshus
1½-planshus
2-planshus
Vælg areal / værelser ...
0-159 kvm.
160-199 kvm.
200+ kvm.
1 værelse
2 værelser
3 værelser
4 værelser
5 værelser
Värmlandshus 146 värmlandshus 146
Värmlandshus 166 värmlandshus 166
Värmlandshus 186 värmlandshus 186
Ljungbyhus 105+52 ljungbyhus 105+52 loft til kip, korsvinduer, ljungbyhus, længehus
Ljungbyhus 112+50 ljungbyhus 112+50 ljungbyhus bondehusvinduer vinkelhus
Ljungbyhus 144/142 ljungbyhus 144/142 ljungbyhus vinkelhus
Ljungbyhus 162+70 ljungbyhus 162+70 bondehusvinduer ljungbyhus vinkelhus
Ljungbyhus 162+77 ljungbyhus 162+77
Blekingehus 126+65 blekingehus 126+65
Blekingehus 136+85 blekingehus 136+85 loft til kip, korsvinduer, blekingehus
Blekingehus 156+98 blekingehus 156+98 balkon, porch, loft til kip, blekingehus,
Blekingehus 156+98A blekingehus 156+98a loft til kip, blekingehus, korsvinduer
Blekingehus 156+98B blekingehus 156+98b loft til kip, blekingehus, korsvinduer
Blekingehus 156+98C blekingehus 156+98c
Blekingehus 166 blekingehus 166 overdækket indgang, loft til kip, korsvinduer, blekingehus, længehus
Blekingehus 166+104 blekingehus 166+104
Skånelænge 135/77 skånelænge 135/77 skånelænge, korsvinduer
Skånelænge 149+85 skånelænge 149+85
Skånelænge 177/102 skånelænge 177/102 skånelænge, bondehusvinduer
Hallandshus 153/86 hallandshus 153/86 hallandshus, korsvinduer
Hallandshus 153/86A hallandshus 153/86a hallandshus, korsvinduer
Hallandshus 153/86B hallandshus 153/86b
Hallandshus 169/95 hallandshus 169/95 hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 173/95 hallandshus 173/95 frontkvist, hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 173/95A hallandshus 173/95a balkonkvist, hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 173/95B hallandshus 173/95b
Hallandshus 181/99 hallandshus 181/99 gavlkvist, hallandshus, korsvinduer
Hallandshus 185/107 hallandshus 185/107 balkonkvist, havestue, veranda, hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 186/105 hallandshus 186/105
Lenhovdahus 160/91 lenhovdahus 160/91 dobbeltkvist, korsvinduer
Lenhovdahus 160/91A lenhovdahus 160/91a
Lenhovdahus 183/100 - Prøvehus Silkeborg lenhovdahus 183/100 - prøvehus silkeborg
Lenhovdahus 183/100 lenhovdahus 183/100
Lenhovdahus 203/110 lenhovdahus 203/110
Gotlandshus 150/85 gotlandshus 150/85 gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 185/105 gotlandshus 185/105 overdækket indgang, dobbeltkvist, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 185/105A gotlandshus 185/105a gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 185/105B gotlandshus 185/105b gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 189/105 gotlandshus 189/105 frontkvist, gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 189/105A gotlandshus 189/105a balkonkvist, gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 189/105B gotlandshus 189/105b overdækket indgang, frontkvist, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 189/105C gotlandshus 189/105c
Gotlandshus 193/105 - Prøvehus Blovstrød gotlandshus 193/105 - prøvehus blovstrød
Gotlandshus 193/105A gotlandshus 193/105a
Gotlandshus 201/117 gotlandshus 201/117 overdækket indgang, balkonkvist, havestue, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 203/116 gotlandshus 203/116 dobbeltkvist, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 207/116 gotlandshus 207/116 frontkvist, korsvinduer, gotlandshus
Gotlandshus 207/116A gotlandshus 207/116a
Gotlandshus 211/120 gotlandshus 211/120 overdækket indgang, enkeltkvist, balkonkvist, 7 kant, gotlandshus, palævinduer, havestue
Gotlandshus 219/120 gotlandshus 219/120 overdækket indgang, gavlkvist, frontkvist, gotlandshus, korsvinduer
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110 gavlkvist, porch, skærgårdshus, bondehusvinduer
Skærgårdshus 220/110A skærgårdshus 220/110a
Skærgårdshus 256/128 skærgårdshus 256/128 gavlkvist, overdækket indgang, bondehusvinduer, skærgårdshus
Skærgårdspalæ 236/118 skærgårdspalæ 236/118 gavlkvist, overdækket indgang, hvalm, palævinduer, skærgårdspalæ
Skærgårdshus 312/163 skærgårdshus 312/163 gavlkvist, balkon, palævinduer, hvalm, vinkel, skærgårdshus

KONTAKT TRELLEBORG

 

LAVENERGIHUSE

 

TRÆHUSE

 

GENVEJE

Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S
Birkerød Kongevej 191, 3460 Birkerød

Tel: (+45) 45 85 44 55
Mail: huse@trelleborg.dk

Kontakt for salg »

  

 

Et lavenergihus benævnes "lavenergi-klasse BR18", såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 75% af den i bygningsreglementet anførte energiramme.

Læs mere om lavenergihuse »

 

Træhusenes popularitet skyldes blandt andet det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus. Samtidig kan træhuse relativt let bringes til en høj isoleringsmæssig standard.

Læs mere om træhuse »

 

Bestil brochure »
Tilmeld nyhedsbrev »
Prøvehuse »
Åbent hus »
Plantegninger »
Inspirationsgalleri »
Kontakt Trelleborg »
Privatlivspolitik » Cookiepolitik »

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------